GENEL EĞİTİM KONULARI

Yapım İhaleleri için İhale/Teklif Dosyası Hazırlama

GENEL BİLGİLER

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata göre ihale ve teklif dosyasının A’dan Z’ye tüm aşamaları eğitim programı içeriğini oluşturur. İlgili mevzuattaki yapım konuları özellikle incelenip anlatılmaktadır

 

 • Eğitim süresi; 12,5 saat teorik ve 8,5 saat uygulamalı ihale süreci olmak üzere toplam 21 saattir.
 • 6 hafta, 3 hafta veya 2 haftalık süreçlerden oluşan eğitim programları bulunmaktadır.
 • Teorik eğitim; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Yapım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, İhalelere İlişkin Şikayet Süreci konularında mevzuat ve işleyiş hakkında bilgilendirme şeklinde olacaktır.
 • Uygulamalı eğitim; e-kikNet/e-Teklif programında adım adım örnek bir ihale dosyası hazırlama uygulaması ile yapılacaktır. Program kullanımında teorik bilgilere değinilecek, gerektiğinde tekrarlar yapılacaktır.
 • Eğitimler, teknolojinin son imkanları ile donatılmış özel eğitim salonumuzda her kişiye bir bilgisayar düşecek şekilde verilecektir.
 • Eğitim süresince işlenen konuları içeren doküman, föy, ders notu vs. katılımcılara ücretsiz olarak verilecektir.
 • Eğitim programı sonunda tüm katılımcılarımıza "Katılım Belgesi", tercihen girilecek sınavda başarı gösterilmesi durumunda "Başarı Belgesi" verilecektir.

EĞİTİM PROGRAMI

Mevzuat Eğitimi (10,5 Saat)

Konu BaşlıklarıKonular
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • Amaç
 • Kapsam
 • Tanımlar
 • Temel İlkeler
 • Eşik Değerler ve Parasal Limitler
Yapım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Uygulama İlkeleri ve Yaklaşık Maliyet
 • İhale Usulleri ve Uygulanacak İhale Usullerinin Tespiti
 • İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarının İçeriği
 • İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarının Hazırlanması
 • İhale Onayının Alınması
 • İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları
 • İhale İşlem Dosyası
 • İlan Süreleri, Kuralları ve Çeşitleri
 • İhale ilan ve davet sürelerinin kısaltılması
 • İlanın Uygun Olmaması
 • İhale ve Önyeterlik Dokümanlarının Görülmesi, Satın Alınması, Düzeltme ve Açıklama Yapılması
 • İhale ve Önyeterlik Öncesi İhalenin İptali
 • Yeterliğin Belirlenmesi ve İstenecek Belgeler
 • Belgelerin Sunuluş Şekli
 • Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler
 • Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler
 • İş Deneyim Belgeleri (Çeşitleri, Düzenlenmesi, Tutarının Tespiti ve Güncellenmesi)
 • İhale Dışı Bırakılma, İhaleye Katılamayacak Olanlar ve Yasaklama
 • Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ve Belgelerdeki Bilgi Eksikliklerinin Tamamlatılması
 • Fiyat Dışı Unsurlar, Yerli İstekli Avantajı ve Tekliflerin Eşit Olması Durumu
 • Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali
 • Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve İhalenin Sonuçlandırılması
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • Sözleşme Türleri
 • Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar
 • Sözleşmede Değişiklik, Sözleşmenin Devri ve Feshi

İhale Süreci - Uygulama Destekli (8,5 Saat)

Konu BaşlıklarıKonular
İhale Sürecindeki İşlemler
 • İhtiyacın Ortaya Çıkması
 • Teknik Şartnamenin/Projenin Hazırlanması
 • Yaklaşık Maliyetin Tespiti
 • İhale Usulünün Tespiti
 • Teklif ve Sözleşme Türünün Tespiti
 • İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarının İçeriği ve Hazırlanması
 • İhale Katılım Belgeleri ve Yeterlik Kriterleri (İstenecek Belgeler)
 • Analizler
 • Yapım İşlerinde Kısmi Teklif
 • İhale Onayının Alınması
 • İhale Komisyonunun Kurulması
 • İlanın Hazırlanması
 • İhale Dokümanının Görülmesi, Satın Alınması, Değişiklik ve Açıklama Yapılması
 • Başvuru/Teklif Kapsamındaki Belgelerin Sunuluş Şekli
 • A.İ.Usulü ve B.İ.A.İhale Usulünde Tekliflerin Sunulması, Teslim Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön Yeterlik Değerlendirilmesi ve İhaleye Davet
 • Teklif Zarflarının Açılması, Teklif Mektubu ve Geçici Teminatın Kontrolü
 • Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler
 • Bilanço; Taşıması Gereken Özelikler ve Güncellenmesi
 • İş Hacmini Gösteren Belgeler (Ciro); Taşıması Gereken Özelikler ve Güncellenmesi
 • Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Değerlendirilmesi
 • İş deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi ve Tutarının Güncellenmesi
 • Mühendis veya Mimarların Mezuniyet Belgelerinin Değerlendirilmesi
 • İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler (Anahtar Teknik Personel)
 • Ortak Girişimlerde Yeterlik
 • Aritmetik Hata ve Yuvarlama
 • Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • İhalenin Karara Bağlanması ve Sözleşme Yapılması
 • 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler
 • Bildirim ve Tebligat Esasları
 • Pazarlık Usulünde Yeterlik/Teklif Belgelerinin Sunulması ve Değerlendirilmesi Farklılaşan İşlemler)
 • Yapım İşlerine İlişkin Diğer Hususlar
Teklif Dosyası Hazırlama Süreci
 • İhalelerden Haberdar Olunması
 • İhale İlanlarının İncelenmesi ve Teklif Verilecek İhalelerin Belirlenmesi
 • İhale Dokümanının Görülmesi ve Satın Alınması
 • İhale Dokümanının İncelenmesi
 • Zeyilnameler ve Açıklamalar
 • İdari Şartnamenin ve Sözleşme Tasarısını Detaylı İncelenmesi
 • Standart Formların İncelenmesi
 • İhale Usullerine Göre Başvuruların/ Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
 • Teklifleri Oluşturan Belgeler
 • Belgelerin Sunuluş Şekli
 • Başvuru ve Teklif Mektuplarının Şekli, Tekliflerin Geçerlik Süresi
 • Geçici Teminat, Kesin Teminat, Teminat Olarak Kabul Edilecek Belgeler
 • Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler
 • Banka Referans Mektubu
 • Bilanço; Taşıması Gereken Özelikler ve Güncellenmesi
 • Ciro; Taşıması Gereken Özelikler ve Güncellenmesi
 • Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler
 • İş deneyim Belgeleri (Mühendis veya Mimarların Mezuniyet Belgeleri ile İhalelere Katılmaları)
 • İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler
 • Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler
 • Teklif Ekinde Birim Fiyat ve Analizlerin Sunulması
 • Ortak Girişimler için Dikkat Edilecek Konular
 • Teklif Zarfının Hazırlanması
Örnek İhale/Teklif Dosyası Hazırlama
 • Bilgisayar Yazılımı Kullanarak İhale Sürecindeki İşlemlerin Gerçekleştirilmesi/Teklif Dosyası Kapsamındaki Belgelerin Hazırlanması

Şikayet Süreci (2 Saat)

Konu BaşlıklarıKonular
İhalelere İlişkin Şikayet Süreci
 • Şikayet Öncesi Çözüm Yolları
 • Şikayet/İtirazen Şikayet
 • İdari Başvuru Yolları
 • Başvuru Ehliyeti
 • İdareye Şikayet Süresi
 • Kuruma İtirazen Şikayet Süresi
 • Başvuruların Şekil Unsurları
 • Başvuruların Yapılacağı Yerler
 • İdare Tarafından İnceleme
 • Kararın Tebliği ve Yapılacak İşlemler
 • Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu
 • İtirazen Şikayet Süresi
 • Şekle İlişkin Koşullar
 • Kurumca Yapılacak İşlemler
 • Kurul Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması
 • Yargısal İnceleme
 • Dilekçe Örnekleri

EĞİTİMLERİN GÜN ve SAATLERİ

GruplarGün ve Saatler
Haftasonu
(6 Hafta-Toplam 21 saat)

Cumartesi

13:30 - 17:00

Haftasonu
(3 Hafta-Toplam 21 saat)

Cumartesi ve Pazar

09:00 - 17:00

Haftaiçi
(3 Hafta-Toplam 21 saat)
Perşembe 17:30 - 21:00
Cuma 17:30 - 21:00
Haftaiçi
(2 Hafta-Toplam 21 saat)
Çarşamba 17:30 - 21:00
Perşembe 17:30 - 21:00
Cuma 17:30 - 21:00

KİMLER KATILABİLİR

 • İhalelere teklif dosyası hazırlayan özel sektör çalışanları
 • İhale düzenleme servislerinde görev alan İdare çalışanları
 • Belli düzeyde teknik bilgiye sahip diğer katılımcılar

EĞİTİM ÜCRETİ

 • Eğitim Ücreti 595 TL+KDV’dir.
 • Kesin kayıt yapılabilmesi için eğitim ücretinin ödenmiş olması şarttır.

NASIL KAYIT OLUNUR?

 • Ön bilgi için www.oskaegitim.com internet sitemizi inceleyebilir, merkez ofisimize direkt müracaat edebilir veya 444 67 52 numaralı telefon hattımızdan bilgi alabilirsiniz.
 • Ön kayıt için internet sayfamızda bulunan Başvuru Formu'nu doldurarak formda belirtilen e-posta ya da faks ile ulaştırabilirsiniz.
 • Başvurunuzun onaylanıp katılabileceğiniz dönem hakkında (kesin kayıt tarihleri, eğitime başlama tarihi vs...) size faks, telefon ya da e-posta yoluyla bilgi verilecektir.
 • Eğitimlerimiz sürekli olduğundan, başvurunuz yeni açılacak dönem için (kontenjanın dolu olduğu durumda, takip eden dönemler için) değerlendirmeye alınacaktır.

KATILIMCILARA ÖZEL

Eğitimi tamamlayan katılımcılar,

 • 1 yıl süreyle Oska Yazılım’ın Teknik Destek bölümünden ücretsiz olarak telefon ve e-posta ile destek alabilecekler.
 • Ayrıca 1 yıl süreyle Oska ürünlerini %10 indirimli fiyatlardan edinebileceklerdir.
Etkinliklerimizden Haberdar Olun