GENEL EĞİTİM KONULARI

Danışmanlık İhaleleri için İhale/ Teklif Dosyası Hazırlama

GENEL BİLGİLER

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata göre ihale ve teklif dosyasının A’dan Z’ye tüm aşamaları eğitim programı içeriğini oluşturur. İlgili mevzuattaki danışmanlık hizmet alımı konuları özellikle incelenip anlatılmaktadır.

 • Eğitim süresi; 12 saat teorik ve 6 saat uygulamalı ihale süreci olmak üzere toplam 18 saattir.
 • 4 hafta, 3 hafta veya 2 haftalık süreçlerden oluşan eğitim programları bulunmaktadır.
 • Teorik eğitim; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Yapım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, İhalelere İlişkin Şikayet Süreci konularında mevzuat ve işleyiş hakkında bilgilendirme şeklinde olacaktır.
 • Uygulamalı eğitim; ihale sürecinde yapılacak işlemler ve ihale dosyası hazırlama sürecine yönelik uygulamalar şeklinde gerçekleştirilecektir.
 • Eğitimler, teknolojinin son imkanları ile donatılmış özel eğitim salonumuzda her kişiye bir bilgisayar düşecek şekilde verilecektir.
 • Eğitim süresince işlenen konuları içeren doküman, föy, ders notu vs. katılımcılara ücretsiz olarak verilecektir.
 • Eğitim programı sonunda tüm katılımcılarımıza "Katılım Belgesi", tercihen girilecek sınavda başarı gösterilmesi durumunda "Başarı Belgesi" verilecektir.

EĞİTİM PROGRAMI

Teorik Eğitim (10 Saat)

Konu BaşlıklarıKonular
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • Amaç
 • Kapsam
 • Tanımlar
 • Temel İlkeler
 • Eşik Değerler ve Parasal Limitler
Danışmanlık İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Uygulama İlkeleri ve Yaklaşık Maliyet
 • Danışmanlık Hizmet Alımının Kapsamı ve Yapımla İlgili Hizmet İşleri
 • İş Tanımının Belirlenmesi
 • İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarının İçeriği
 • İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarının Hazırlanması
 • İhale Onayının Alınması
 • İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları
 • İhale İşlem Dosyası
 • İlan Süreleri, Kuralları ve Çeşitleri
 • Davet Süresinin Kısaltılması
 • İlanın Uygun Olmaması
 • İhale ve Önyeterlik Dokümanlarının Görülmesi, Satın Alınması, Düzeltme ve Açıklama Yapılması
 • İhale ve Son Başvuru Saatinden Önce İhalenin İptali
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kriterlerine Yönelik Düzenlemeler
 • Belgelerin Sunuluş Şekli
 • Mali Kapasiteye İlişkin Belgeler
 • Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler
 • İş Deneyim Belgeleri (Çeşitleri, Düzenlenmesi, Tutarının Tespiti ve Güncellenmesi)
 • İhale Dışı Bırakılma, İhaleye Katılamayacak Olanlar ve Yasaklama
 • Ön Yeterlik Başvuruların Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi
 • Kısa Listenin Oluşturulması (Kısa Liste için Puanlama Gereksinimi)
 • İhaleye Davet
 • Tekliflerin Sunulması, Alınması ve Teknik Tekliflerin Açılması
 • Teknik ve Mali Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • Teknik ve Mali Puan Katsayılarının Belirlenmesi
 • Teknik Değerlendirmede Dikkate Alınacak Kriterler
 • Teknik ve Mali Puanlama Yapılması
 • Toplam Puanların Belirlenmesi ve Görüşmeye Davet
 • Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali
 • İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 • Sözleşme Türleri
 • Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar
 • Sözleşmede Değişiklik, Sözleşmenin Devri ve Feshi

İhale Süreci - Uygulama Destekli (6 Saat)

Konu BaşlıklarıKonular
İhale Sürecindeki İşlemler
 • İhtiyacın Ortaya Çıkması
 • Teknik Şartnamenin/Projenin Hazırlanması
 • Yaklaşık Maliyetin Tespiti
 • İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarının İçeriği ve Hazırlanması
 • İhale Katılım Belgeleri ve Yeterlik Kriterleri (İstenecek Belgeler)
 • Kısa liste Puanlaması ve Teknik/Mali Kapasite Puanlamasına Esas Kriterlerin Belirlenmesi
 • hale Onayının Alınması
 • İhale Komisyonunun Kurulması
 • Ön Yeterlik İlanının Hazırlanması
 • İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Görülmesi, Satın Alınması, Değişiklik ve Açıklama Yapılması
 • Başvuru/Teklif Kapsamındaki Belgelerin Sunuluş Şekli
 • Ön Yeterlik Başvuruların Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi
 • Mali Yeterliğe İlişkin Belgelerin Kontrolü (Banka Referans Mektubu, Bilanço, Ciro)
 • Bilanço; Taşıması Gereken Özelikler ve Güncellenmesi
 • İş Hacmini Gösteren Belgeler (Ciro); Taşıması Gereken Özelikler ve Güncellenmesi
 • Teknik Yeteneğe İlişkin Belgelerin Kontrolü
 • İş deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi ve Tutarının Güncellenmesi
 • Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler
 • Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler
 • Kalite ve Standarta İlişkin Belgeler
 • Kısa Listenin Oluşturulması (Kısa Liste için Puanlama Yapılması)
 • İhaleye Davet
 • Tekliflerin Sunulması, Alınması ve Teknik Tekliflerin Açılması
 • Teknik Puanlama Yapılması
 • Mali Tekliflerin Açılması ve Puanlama
 • Toplam Puanların Belirlenmesi ve Görüşmeye Davet
 • İhalenin Karara Bağlanması ve Sözleşme Yapılması
 • 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler
 • Bildirim ve Tebligat Esasları
 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerine İlişkin Diğer Hususlar
Teklif Dosyası Hazırlama Süreci
 • İhalelerden Haberdar Olunması
 • Ön Yeterlik İlanlarının İncelenmesi
 • İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Görülmesi ve Ön Yeterlik Dokümanının Satın Alınması
 • Ön Yeterlik Dokümanının İncelenmesi
 • Zeyilnameler ve Açıklamalar
 • Ön Yeterlik Şartnamenin ve Sözleşme Tasarısını Detaylı İncelenmesi
 • Standart Formların İncelenmesi
 • Ön Yeterlik Başvurularının Hazırlanması ve Sunulması
 • Ön Yeterlik Başvurularını Oluşturan Belgeler
 • Belgelerin Sunuluş Şekli
 • Başvuru ve Teklif Mektuplarının Şekli, Tekliflerin Geçerlik Süresi
 • Geçici Teminat, Kesin Teminat, Teminat Olarak Kabul Edilecek Belgeler
 • Mali Yeterliğe İlişkin Belgelerin Hazırlanması ve Sunulması
 • Banka Referans Mektubu
 • Bilanço; Taşıması Gereken Özelikler ve Güncellenmesi
 • Ciro; Taşıması Gereken Özelikler ve Güncellenmesi
 • Teknik Yeteneğe İlişkin Belgelerin Hazırlanması ve Sunulması
 • İş deneyim Belgeleri
 • Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler
 • Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler
 • Kalite ve Standarta İlişkin Belgeler
 • Davet Sonrası İhale Dokümanının İncelenmesi
 • Tekliflerin (Teknik ve Mali) Hazırlanması ve Sunulması
 • Teknik ve Mali Teklifleri Oluşturan Belgeler
 • Teklif Zarfının Hazırlanması
 • Ortak Girişimler için Dikkat Edilecek Konular
 • Ortak Girişimlerde Yeterlik
Örnek İhale/Teklif Dosyası Hazırlama
 • Bilgisayar Yazılımı Kullanarak İhale Sürecindeki İşlemlerin Gerçekleştirilmesi/Teklif Dosyası Kapsamındaki Belgelerin Hazırlanması

Şikayet Süreci (2 Saat)

Konu BaşlıklarıKonular
İhalelere İlişkin Şikayet Süreci
 • Şikayet Öncesi Çözüm Yolları
 • Şikayet/İtirazen Şikayet
 • İdari Başvuru Yolları
 • Başvuru Ehliyeti
 • İdareye Şikayet Süresi
 • Kuruma İtirazen Şikayet Süresi
 • Başvuruların Şekil Unsurları
 • Başvuruların Yapılacağı Yerler
 • İdare Tarafından İnceleme
 • Kararın Tebliği ve Yapılacak İşlemler
 • Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu
 • İtirazen Şikayet Süresi
 • Şekle İlişkin Koşullar
 • Kurumca Yapılacak İşlemler
 • Kurul Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması
 • Yargısal İnceleme
 • Dilekçe Örnekleri

EĞİTİMLERİN GÜN ve SAATLERİ

GruplarGün ve Saatler
Haftasonu
(4 Hafta-Toplam 18 saat)
Cumartesi 13:30 - 18:00
Haftasonu
(3 Hafta-Toplam 18 saat)
Cumartesi 09:00 - 16:30
Haftaiçi
(3 Hafta-Toplam 18 saat)
Perşembe 17:30 - 20:30
Cuma 17:30 - 20:30
Haftaiçi
(2 Hafta-Toplam 18 saat)
Çarşamba 17:30 - 20:30
Perşembe 17:30 - 20:30
Cuma 17:30 - 20:30

KİMLER KATILABİLİR

 • İhalelere teklif dosyası hazırlayan özel sektör çalışanları
 • İhale düzenleme servislerinde görev alan İdare çalışanları
 • Belli düzeyde teknik bilgiye sahip diğer katılımcılar

EĞİTİM ÜCRETİ

 • Eğitim Ücreti 595 TL+KDV’dir.
 • Kesin kayıt yapılabilmesi için eğitim ücretinin ödenmiş olması şarttır.

NASIL KAYIT OLUNUR?

 • Ön bilgi için www.oskaegitim.com internet sitemizi inceleyebilir, merkez ofisimize direkt müracaat edebilir veya 444 67 52 numaralı telefon hattımızdan bilgi alabilirsiniz.
 • Ön kayıt için internet sayfamızda bulunan Başvuru Formu'nu doldurarak formda belirtilen e-posta ya da faks ile ulaştırabilirsiniz.
 • Başvurunuzun onaylanıp katılabileceğiniz dönem hakkında (kesin kayıt tarihleri, eğitime başlama tarihi vs...) size faks, telefon ya da e-posta yoluyla bilgi verilecektir.
 • Eğitimlerimiz sürekli olduğundan, başvurunuz yeni açılacak dönem için (kontenjanın dolu olduğu durumda, takip eden dönemler için) değerlendirmeye alınacaktır.

KATILIMCILARA ÖZEL

Eğitimi tamamlayan katılımcılar,

 • 1 yıl süreyle Oska Yazılım’ın Teknik Destek bölümünden ücretsiz olarak telefon ve e-posta ile destek alabilecekler.
 • Ayrıca 1 yıl süreyle Oska ürünlerini %10 indirimli fiyatlardan edinebileceklerdir.
Etkinliklerimizden Haberdar Olun